Handelsvilkår

Her finder du vores handelsbetingelser

Når du handler med Jensen Print gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser.
Vi gør opmærksom på, at disse gældende og bindende betingelser, ikke kan ændres, medmindre anden skriftlig aftale udarbejdes mellem parterne.

Ved læsning af betingelserne bruges udtrykket ”bestilleren” om dig som kunde.

1. Tilbud og aftale
1.1. Et tilbud er bindende for Jensen Print i 14 dage fra tilbuddets dato.
1.2. En aftale anses som indgået, i det øjeblik Jensen Print modtager bestillerens accept.
1.3. Tilbuddet er betinget af, at:
1.3.1 Ordren udføres som én samlet leverance, jf. tilbuddet, dvs. bestilleren ikke kan kræve arbejdet udført som del-leverancer.
1.3.2 De af bestilleren fremsendte materiale er printklar og lever op til betingelser i afgivne tilbud.

1.3.3 Ved printklar materiale forstås:

Alle materialer er konverteret til pdf-filer

Alle farve-rum fotos logoer mv. er konverteret til CMYK- farve.

Alle materialer er påført 3 mm beskæringskant samt skæremærker.

Alt materiale er i formatet 1:1.

2. Pris

2.1. De oplyste priser er ekskl. moms, miljøbidrag 3,5% og levering.

2.2 Minimumspris for en ordre er kr. 500,- ekskl. moms, 3,5 % miljøbidrag og levering
2.3. Tillæg til tilbuddets pris. Udover priser oplyst i tilbuddet faktureres der for:
2.3.1. Ekstraarbejde som følge af, at grundmaterialet bestilleren afleverer, viser sig ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, til Jensen Prints fremstilling af ordren herunder de i punkt 1.3.3 anførte krav.
2.3.2. Ekstraarbejde, som følge af, at bestilleren ytrer ønsker om rettelser eller andre ændringer i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt.
2.3.3. Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale, efter levering har fundet sted.
2.3.4. Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold

2.3.5. For ekstraarbejder herunder filhåndtering og rådgivning, der ikke er aftalt og fremgår af tilbud faktureres pr. påbegyndt 15 min. = 250 kr. ekskl. moms.

3. Betaling
3.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ved førstegangskøb fra ikke kontokunder ske netto kontant ved fakturas modtagelse/afhentning af tryksag.
3.2. Med mindre anden skriftlig aftale er udarbejdet, afregnes ordrer over 25.000 dkk. + moms med 50 % af beløbet ved ordreafgivelse, mens restbetaling sker efter de aftalte betalingsbetingelser, der fremgår af tilbuddet.
3.3. Kontokunder: Betaling skal ske inden 8 dage efter fakturadato – med mindre andet er aftalt i tilbuddet.

3.4. Jensen Print påregner rykkergebyr på kr. 100 pr rykker såfremt betalingsdato overskrides.
3.5. Renter påløber fra forfaldsdagen. Der beregnes 2 % pr. påbegyndt måned i morarente ved forsinket betaling.

4. Levering
4.1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
4.1.1 Bestillerens handling eller undladelse.
4.1.2 De i pkt. [7.1] nævnte omstændigheder.
4.2. Ved disse forsinkelser har Jensen Print ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
4.3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af Jensen Prints leveringsforpligtelser fordyres, er Jensen Print forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af Jensen Print beregnede merpris.
4.4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Jensen Print leveringstidspunktet.
4.5. Leveringssted er Jensen Print, Tårnborgvej 9, 1901 Frederiksberg med mindre det er aftalt, at Jensen Print påtager sig levering af varen, til bestilleren. Er dette tilfældet sker forsendelsen på bestillers regning og risiko, og levering anses for sket, når varen er overgivet til selvstændig fragtfører.

5. Forsinkelse
5.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. [4.1.] følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

6. Mangler
6.1. Jensen Print er uden ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i evt. aftalt korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
6.2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
6.3. Bestilleren har pligt til, indenfor 24 timer fra modtagelse, at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mistes adgangen til at gøre manglen gældende. Jensen Print er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
6.4. Jensen Print giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder medmindre dette er aftalt skriftligt i tilbuddet.
6.5. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen fra bestiller og hvor rettelser er påkrævet, beregnes merpris herfor.

7. Ansvar
7.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Jensen Print intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:
7.1.1 Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der beviseligt har medført forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
7.1.2 Enhver omstændighed som Jensen Print ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.
7.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt.7.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 7.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
7.3. Jensen Print hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt.7.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
7.4. Jensen Print er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Jensen Print hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at Jensen Print i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt at ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Jensen Prints ansvar, er bestilleren pligtig til at holde Jensen Print skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
7.5. Jensen Print har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, f.eks. formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Jensen Print sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Jensen Print skadesløs for et sådant ansvar.
7.6. Jensen Print har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er Jensen Prints, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder Jensen Print har udført. Jensen Print er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes groft uagtsom adfærd udvist af Jensen Print eller evt. ansatte. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

8. Underleverandører
8.1. Jensen Print kan lade underleverandører udføre dele af eller hele arbejdet.

9. Købeloven

9.1 I nærværende aftalebetingelser er det dansk lovgivning herunder for private kunder købeloven der finder anvendelse på eventuelle områder, hvor retstilstanden ikke er klarlagt.

Trykkeri & Print i København og på Frederiksberg

Print brochure | Print folder i dag | Hurtig levering I København

Tilbud på din tryksag